Státní symboly

 

Za dlouhá staletí používání nejrůznějších státních symbolů se vytvořily obecné zásady, jimiž se civilizovaná společnost poměrně jednotně řídí. Základním principem byla a je vzájemná úcta, kterou prokazují reprezentanti různých států či národů svými symboly symbolům států a národů jiných. urážka či zničení popř. zneuctění státního symbolu jsou vesměs považovány za projev nepřátelství či dokonce vyhlášení války a odporu.

Základní symboly státu-vlajka, znak a pečeť, popřípadě hymna, používají vždy zákonné ochrany, a to nejen navenek, ale především při vnitrostátním užívání. Všichni občané jsou povinni si svých státních symbolů vážit, chránit je a nedopustit jejich poškození či zneuctění.

 

 

Velký státní znak České republiky

Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

 

Malý státní znak České republiky

Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.

 

 

 

 

Vlajka prezidenta České republiky

Vlajka prezidenta republiky zvaná standarta, jest čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ (Heslo pod nímž poselství husitské táhlo k sněmu basilejskému, heslo slavného krále českého Jiřího z Poděbrad). Je vyvěšována tam, kde je president úředně (oficielně) přítomen. 

 

 Vlajka České republiky

Vlajka České republiky od roku 1993 a Československa v letech 1920-1992.

Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.

 

Státní pečeť

Státní pečeť České republiky se používá k ověřování mezinárodních smluv a opatruje ji prezident republiky. Dříve státní pečeť používal předseda vlády, prezident měl vlastní, odlišnou pečeť. Pečeť je tvořena velkým státním znakem podloženým po stranách lipovými ratolestmi, kolem něhož je vepsán nápis "Česká republika". Typáře pečeti mají průměr 4,6 a 6,6 cm. Státní pečeť vznikla z pečeti Českého království z l. 1429-1432. Vychází ze středověké tradice, kdy měl každý panovník svoji vlastní pečeť.

 

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml